Kedves Látogató!

Az iskola intézményvezetőjeként köszönöm, hogy érdeklődik az Árpád Vezér Általános Iskola iránt.

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.
Néhányan magasabbra repülnek, mint mások.
De mindegyik olyan magasra repül, amilyen magasra csak tud.
Miért hasonlítanánk őket össze?
Mindegyik különböző.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű.”

Ez az idézet iskolánk pedagógiai hitvallása is lehetne, hiszen intézményünkben a gyermekek jelentik a legnagyobb értéket. Ennek szellemében nevelőközösségünk 3 évtizede azon munkálkodik, hogy a ránk bízott apróságokból magabiztos, jól felkészült kamaszokat neveljünk. E cél érdekében kollégáim okos szeretettel, következetesen végzik munkájukat, melynek eredménye tükröződik a versenyeken való sikeres helytállásban, a középiskolai felvételi eredményekben és nem utolsósorban a sok kitűnő év végi bizonyítványban.

Nevelő - oktató munkánk sikerének a legfőbb támasza a támogató szülői háttér, ahol értéknek tartják a tudást, és közösen azon munkálkodunk, hogy a gyermekek tudásban és emberi erényekben egyaránt gazdagodjanak.

Intézményvezetőként mindig arra törekszik az ember, hogy az általa vezetett intézmény jó iskolaként éljen a köztudatban. De milyen a jó iskola? A szülők, gyermekek  és a nevelőtestület által megfogalmazott elvárások és igények alapján az a jó iskola :

  • Ahol megvalósul a gyermekközpontú szemléletmód.
  • Szerető, motiváló légkörben tanulhatnak a diákok, ahol mindennek mértéke a gyermek.
  • Ahol magas szakmai színvonalú oktató-nevelő munka hatására a gyermekek képességei sokoldalúan fejlődhetnek.
  • Ahol a legnagyobb motiváló erő a sikerélmény.
  • Ahol érték a tanulás, a tudás.
  • Ahová a stabil értékrend ismeretében - amit az iskola közössége képvisel -, a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, és partnerként együttműködnek a pedagógusokkal a nevelési-oktatási célok elérésében.
  • Ahol oldott és őszinte munkahelyi légkörben minden kolléga fontosnak érzi magát, szakmai együttműködés és felelősségvállalás jellemző a kollégákra.
  • Ahol a tanulás gyermekbarát környezetben zajlik.
  • Amelyik képes arra, hogy a folyamatosan változó világban rugalmasan tudjon megfelelni a tanulók, a szülők és a fenntartó elvárásainak.

Kollégáimmal együtt azért dolgozunk a mindennapokban, hogy ezek a kritériumok teljes mértékben megvalósuljanak a Debreceni Árpád Vezér Általános Iskolában.

 

Nagyné Tóth Tünde

intézményvezető

 

 

 

A Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola hagyományos iskolaszerkezetű, 8 évfolyamos általános iskola. Alaptevékenységek közé tartozik a nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, napközi otthoni, sajátos nevelési igényű (hallássérült) tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó oktatása, iskolai étkeztetés, diáksport, logopédiai ellátás. Egyéb sajátos intézményi szolgáltatás: rendszeres egészségügyi felügyelet.  

Felvehető tanulók száma: 640. Jelenleg 603 tanulónak van tanulói jogviszonya.
24 tanulócsoportban, évfolyamonként 3 párhuzamos osztályba járnak a gyerekek. Az osztályok között nincsen különbség, hagyományos oktatási módszerekkel folyik a tanítás.

Első osztálytól kezdve minden tanuló tanul idegen nyelvet, az osztály fele angolt, a másik fele német nyelvet. Az olvasás tanítása hangoztató, elemző, összetevő módszerrel történik. Iskolánkban integráltan folyik hallássérült diákok oktatása, őket a tanórákon kívül külön differenciált, felzárkóztató foglalkozások keretében is fejlesztik a kollégák.

Tanulóink szociális háttere heterogén összetételű. Adódik ez abból, hogy Debrecen legdinamikusabban fejlődő új családi házas övezetéből, kertvárosi részekből és lakótelepi környezetből is jönnek intézményünkbe gyerekek.

A nevelőtestületet 52 szakmailag jól felkészült, nevelő - oktató munkáját lelkiismeretesen végző pedagógus alkotja. A szakos ellátottság 100 %-os.

Mindennapi munkánk során arra törekszünk, hogy partnereink - azon belül elsősorban a szülők és a gyerekek – elégedettek legyenek munkánkkal, hiszen a kiélezett versenyhelyzetben a megmaradás záloga a magas szakmai színvonalon végzett oktató munka, a „gyermek érdeke mindenekelőtt” elv szem előtt tartásával a következetes és értékközvetítő nevelés. Fő célkitűzésünk az, hogy diákjaink olyan tudásra tegyenek szert, melynek birtokában biztosan megállják helyüket a középiskolában.

Iskolánk pedagógusainak a rendszeresség, következetesség, fokozatosság és folyamatosság elvének szem előtt tartásával fel kell készíteniük tanulóinkat az önálló ismeretszerzésre, az „egy életen át tartó tanulás” elvének elfogadására.

Meg kell teremtenünk tanulóink harmonikus személyiségfejlődésének feltételeit, testi-lelki egészségük egyensúlyának megóvását.

Segíteni kell tanulóinkat abban, hogy megfelelő önismerettel rendelkezzenek, hiszen így alakulhat ki bennük az önfegyelem, a helyes önkép, mely alkalmassá teszi őket a kudarcok elviselésére, a problémák megoldására.

Képessé kell tenni tanulóinkat a társadalmi munkamegosztásra, a továbbtanulásra, a mindennapi életben való eligazodásra, az információs társadalom kihívásainak kezelésére.

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.

Ennek érdekében tanórán és tanórán kívül is kiemelt szerepe van a pályaorientációnak, sokat teszünk a pályaválasztás előkészítéséért.

A kerettanterv célkitűzéseinek megfelelően tudatosítjuk tanulóinkban a munkavégzés jelentőségét, továbbá a megélhetés és az életminőség kapcsolatát. Fontos a továbbtanulási, pályaválasztási elhatározás, életpálya kialakítása és elképzelése. Lényeges az egyéni lehetőségek megítélése, reális önértékelés, a tervezett életpályára való alkalmasság összetevőinek tudatosítása.

Diákjaink továbbtanulási mutatói nagyon jók, diákjaink 80%-a a legjobb gimnáziumokban tanul tovább, és ott képesek megtartani azt a tanulmányi átlagot, amelyet az általános iskolában. A tanulók 25-27 %-a szakközépiskolában és átlagban évfolyamonként csak 3 – 4 diák folytatja tanulmányait szakképző iskolában.

Iskolánk kifejezett erőssége a nyelvoktatás mind német, mind angol nyelvből. Heti 4 órában tanulják a nyelvet diákjaink 4 – 8. évfolyamig, de alacsonyabb óraszámban már első osztálytól. 5. osztályban lehetőség van második nyelv felvételére. A nyelvoktatás eredményességét erősíti, hogy évtizedes kapcsolatunk van egy németországi – Paderborn – iskolával. Ennek keretében cserelátogatásokra kerül sor évente két alkalommal (egy utazás, egy vendégfogadás), ami remek alkalom a nyelvgyakorlásra.

A tehetséggondozást kiemelt feladatként kezeljük. 2010-ben lettünk akkreditált “Kiváló tehetségpont”. Az azóta eltelt időszakban kétszer lett megújítva az akkreditációnk. A tehetségazonosítást már alsó tagozatban megkezdjük. Ennek színterei a különböző tantárgyi háziversenyek, városi, megyei, országos, nemzetközi versenyek. Folyamatos a kiváló képességű gyermekek felkészítése ezekre a megmérettetésekre tanulmányi, művészeti és sport területén egyaránt.

A Debrecen város által koordinált tehetséggondozó programban is részt vesz iskolánk. A negyedikes tanulók központi mérésen vesznek részt magyar és matematika tantárgyakból, valamint egy pszichológiai tesztet töltenek ki, ezek alapján kerülhetnek be a programba. Minden kolléga részt vett 90 órás, a tehetséggondozás különböző területeit érintő továbbképzésen,  így mindenki részt tud vállalni ebben a munkában. A sikeres tehetséggondozó munkát bizonyítják városi, megyei, országos versenyeken elért eredményeink.   

Iskolánk tanulmányi átlaga 4,5-4,6 - több évre visszamenőleg. Diákjaink 28-30 %-a visz haza év végén kitűnő bizonyítványt.

Az eredményes és színvonalas oktatás feltételei adottak intézményünkben. 17 teremben interaktív tábla segít korszerűbbé, színesebbé tenni a tanítási órákat. Azokban a tantermekben, ahol nincs interaktív tábla, projektorokat és kivetítőket szereltünk fel, így próbáljuk pótolni az interaktív tábla hiányát.

A szülői elégedettség egyik visszaigazolása, az, hogy testvér gyerekek töltik meg az induló első osztályaink 60%-át. A szülőkkel napi kapcsolatot ápolunk. Együttműködő, segítőkész szülői háttér áll a gyerekek mögött, akik értéknek tekintik a tudást, tanulást. Számíthatunk a szülők segítségére közösségi munka területén is.

Minden osztályban működik a szülői munkaközösség, az osztályok 3 fős küldöttségéből áll a szülői választmány. A törvényi előírásokon túl kikérjük véleményüket a diákságot, és ezen keresztül a szülőket is érintő kérdésekben. Együttműködő, konstruktív munka folyik.

A kiváló szakmai munka mellett erősségünk még a gyermekközpontú szemléletet. Munkánk során igyekszünk empatikusan, a gyermek szemével is nézni a világot. Éppen ezért azt valljuk, hogy az iskolának élményeket is kell adni a gyereknek, ezért színes és változatos programokat kínálunk a szabadidőben. Színházba, bábszínházba, hangversenyre járnak diákjaink. A nemzeti ünnepeinket rendhagyó módon, minél több gyermek aktív közreműködésével ünnepeljük. Két évente rendezünk diákbált, ahol a tanárok adnak műsort, és egy jó vacsora után élő zenére táncolhatnak a diákok. A diákönkormányzati napon az egész iskola kirándul egy külső helyszínre, ahol akadályversenyen mérik össze tudásukat az osztályok. A közösségépítés és tanulás együttes megvalósítását szolgálják a minden évben megrendezett projektnapok.

Bejelentkezés

Oldalainkat 43 vendég és 0 tag böngészi